بخش اتاق عمل

بخش اتاق عمل بیمارستان ۲۲ بهمن شامل ۶ تخت جراحی می باشد . رئیس بخش اتاق عمل آقای دکتر طلوع و سرپرستار آن سرکار خانم هاشمیان هستند . در این بخش ۸ تکنسین اتاق عمل و ۵ تکنسین بیهوشی و ۱۱ کمک بهیار مشغول به خدمت می باشند.