بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن مشهد شامل ۴ تخت اورژانس ، یک اتاق سی پی آر و یک اتاق اطفال می باشد. رئیس بخش آقای دکتر کیخا و سرپرستار آن خانم فرقانی هستند. در این بخش ۱۱ پرستار و ۴ کمک بهیار انجام وظیفه می کنند.