بخش دپارتمان جراحی

تعداد تخت ها در این بخش شامل ۲۹ تخت در بخش زنان و ۱۵ تخت در قسمت آقایان است. رئیس بخش سرکار خانم دکتر نجفی و سرپرستار سرکار خانم دانش دوست می باشد. همچنین ۱۸ پرستار و ۱۶ کمک بهیار در این بخش خدمت می کنند.