بخش دیالیز

در بخش دیالیز بیمارستان ۲۲ بهمن ۱۱ تخت فعال وجود دارد که در دو شیفت صبح و عصر جهت انجام دیالیز بیماران فعال هستند . رئیس بخش آقای دکتر خزاعی و سرپرستار آن خانم اسماعیل زاده هستند.

۶پرستار و ۳ کمک بهیار در این بخش خدمت می کنند.