بخش روانپزشکی

در بخش روانپزشکی بیمارستان ۲۲ بهمن ۱۵ تخت فعال وجود دارد که تنها به بیماران خانم ارائه خدمت می شود. روانشناس بخش دکتر حسینی ، رئیس بخش دکتر سعادتیان، کاردرمانگر خانم نجاران و سرپرستار بخش خانم رخی هستند. تعداد ۴ پرستار و ۴ کمک بهیار در این بخش حضور دارند.