بخش زایشگاه

در بخش زایشگاه بیمارستان ۲۲ بهمن ۳ تخت در اتاق لیبر ، ۱ اتاق زایمان بدون درد ،۱ اتاق معاینه و ۳تخت در اتاق postpartum وجود دارد. رئیس بخش دکتر نصیری و سرپرستاربخش خانم عرفانی هستند. در بخش زایشگاه ۵ ماما و ۳ کمک بهیار حضور دارند