بخش NICU

این بخش دارای ۱۲ تخت فعال می باشد که سه تخت آن مجهز به دستگاه ونتیلاتور است . رئیس بخش دکتر بیات مختاری (فوق تخصص نوزادان) و سرپرستار آن سرکار خانم کمیلی هستند. در بخش نوزادان ۸ پرستار و ۴ کمک بهیار مشغول به خدمت می باشند.