لیست پزشکان

اطلاعات هيات علمي گروه ارتوپدي در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه ارتوپدي : دكتر خسرو شايان

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر خسرو شايان

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر محمد مهدي نژاد كاشاني

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر پيمان ساسان نژاد  

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

 

       

 

اطلاعات هيات علمي گروه ارولوژي در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه ارولوژي : دكتر عليرضا حاكمي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر عليرضا حاكمي

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر كاميار اقبالي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر مسعود عيسي پور  

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكترمحمد مهدي ايماني

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

 

اطلاعات هيات علمي گروه جراحي در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه جراحي : دكتر سعيد رحيقي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱ 

دكتر محمدعلي رئيس السادات

استاديار

فوق تخصص جراحي اطفال

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دکتر زندباف

متخصص جراحي عمومي مذكر پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر ناصر سنجر موسوي

فوق تخصص جراحي پلاستيك

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۶

دكترعلي مير صادقي

متخصص جراحي عمومي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۷

دكتر سعيد رحيقي

متخصص جراحي مغز و اعصاب

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۸

         

 

 

اطلاعات هيات علمي گروه چشم پزشكي در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه چشم پزشكي : دكتر علي اكبر بلوريان

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر علي اكبر بلوريان

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر خداداد مراديان

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر محمدرضا شايگان

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر علي آل شيخ

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۵

دكتر لادن صفاريان

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

اطلاعات هيات علمي گروه زنان در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه زنان : دكتر رويا نصيري

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر مرضيه مهاجري

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر هما اسكوئيان

فوق تخصص نازایی

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر معصومه متقي

بورد تخصصي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر رويا نصيري

فوق تخصص نازایی

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۵

دكتر زيبا ظهوريان

بورد تخصصي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۶

دكتر نوشين باباپور

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۷

دكتر پريسا ظريف نجفي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۸

دكتر مهوش صديقيان راد

درماني

متخصص زنان و زايمان

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

اطلاعات هيات علمي گروه گوش و حلق و بيني در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه ENT : دكتر رامين زجاجي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر محبوبه آدمي دهكردي

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر ساسان عين القضاتي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر رامين زجاجي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر مسعود شريفي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اطلاعات هيات علمي گروه داخلي در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه داخلي : دكتر پرويز واحدي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر جواد رضايي

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر محمد سرافراز يزدي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر مجيد مير صدرايي

دانشيار

فوق تخصص ريه

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر زهرا مصطفوي

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۵

دكتر پرويز واحدي

استاد

فوق تخصص ريه

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۶

دكتر سحر قره

استاديار

فوق تخصص غدد

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۷

دكتر محمد عباسي

“-پاره وقت

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

    اطلاعات هيات علمي گروه عفوني

مدير گروه عفوني : دكتر حسين مختاري

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر فاطمه حبيبي

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر مرضيه كازراني

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر حسين مختاري

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر سارا رستگاري

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  اطلاعات گروه بيهوشي

مسوول گروه بيهوشي بيمارستان ۲۲ بهمن : دكتر حامد بيضايي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر حامد بيضايي

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دكتر وحيد مغفرتي

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر مهدي غضنفري

استاديار

نيمه وقت

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دكتر آرمان آژير

درماني

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دكتر رضا دياني

درماني

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  اطلاعات هيات علمي گروه پوست

مدير گروه پوست : دكتر فرزانه دلگشايي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر مريم زينال پور

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر فرزانه دلگشايي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 اطلاعات هيات علمي گروه روانپزشكي

مدير گروه روانپزشكي : دكتر وحيد سعادتيان

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر وحيد سعادتيان

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر عليرضا ضيايي

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر مريم جوانبخت

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر حميد رضا ارشدي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  اطلاعات هيات علمي گروه کودکان در بيمارستان ۲۲ بهمن

مدير گروه: دكتر فاطمه اميد    

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر سيد مرتضي ميرزاده  

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر جمشيد يوسفي  

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر محمودرضا خزاعي

فوق تخصص كليه اطفال

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر فريبا تبريزيان  

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۵

دكتر كاتيا شايان

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۶

دكتر فاطمه اميد

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۷

دكتر مژگان بيات مختاري

فوق تخصص نوزادان

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۸

دكتر عبدالرضا ملك

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۹

دكتر سعيد ابطحي

فوق تخصص قلب اطفال

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اطلاعات هيات علمي گروه آزمايشگاه

مدير گروه آزمايشگاه : دكتر وحيد آريابد

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر رجب زاده

استاديار

بورد تخصصي

مذکر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر وحيد آريابد

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۳

دكتر علیرضا رضایی

مذکر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اطلاعات هيات علمي گروه راديولوژي

مدير گروه راديولوژي : دكتر امير حسين هاشمي عطار

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

۱

دكتر امير حسين هاشمي عطار

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۲

دكتر سعيد نقيبي

مذکر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۴

دكتر هلن صاحب قلم

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

۵

دكتر نرگس افضلي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد